Psychoanalyse en psychotherapie

Welkom bij Praktijk Van Dongen, praktijk voor Psychoanalyse en psychoanalytische therapie. Op deze website vindt u praktische informatie over de praktijk, hoe u zich kunt aanmelden.

 

 

 

Psychoanalytische behandelingen zijn gericht op het verkrijgen van inzichten in uw eigen emoties en innerlijke conflicten. Door te praten over uzelf met een psychoanalyticus kan het innerlijke “landschap” van uw psychische leven in kaart gebracht worden. Dit helpt om de oorzaken van emotionele problemen te vinden en maakt de persoonlijke veranderingen mogelijk die nodig zijn om u beter te gaan voelen”                                      

                                                                                          Copyright drs B. van Dongen.

 

 Praktische informatie:

  • Vergoeding: In de praktijk wordt zonder contracten met zorgverzekeraars gewerkt. Toch is er bij de meeste verzekeringspolissen wel een vergoeding van therapie mogelijk, maar vaak slechts gedeeltelijk. Soms gelden er specifieke voorwaarden. Check uw eigen polisvoorwaarden, en kijk bij de tarieven voor “ongecontracteerde zorg”, om te kijken hoe veel u zelf moet bijbetalen.
  • Verwijsbrief: Mocht u gebruik willen maken van vergoeding, dan moet u een verwijsbrief van uw huisarts meenemen naar het eerste gesprek. Zonder het overleggen van een verwijsbrief is vergoeding helaas niet mogelijk.


aanmeldinG en contact:

Aanmelden of vragen daarover kan via telefoonnummer 06-18567067. 

Bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 07.45 en 08.00 uur, en op dinsdag t/m vrijdag tussen 12.45 en 13.00 uur. Toch geen gehoor? Dan kunt u bellen op een andere dag of kunt u een boodschap inspreken.

Supervisie en Leertherapie

Erkend voor de beroepsopleiding tot:

Psychotherapie en psychoanalyse

Gespecialiseerd in inzichtgevende behandeling van o.a.:

Geregistreerd als

Supervisie en Leertherapie

Vanuit psychoanalytisch referentiekader. Bestemd voor o.a.

Psychotherapie en psychoanalyse

Gespecialiseerd in inzichtgevende behandeling van o.a.

Geregistreerd als

Wij zijn officieel geregistreerd als:

EEN PSYCHOANALYTISCHE Behandeling

Psychoanalytische behandelingen zijn erop gericht beter te gaan begrijpen wat zich afspeelt in uw binnenwereld, gevoels- en fantasieleven. Deze sturen immers in belangrijke mate uw denken en doen aan. In de therapiegesprekken wordt verbinding gezocht tussen uw huidige klachten, uw innerlijke leven en uw voorgeschiedenis.

In de meeste gevallen wordt er begonnen met een psychoanalytische psychotherapie Dit is een behandeling die een frequentie heeft van 1 of 2 sessies per week. De voornaamste doelen zijn toename van zelfinzicht, verbetering van het probleemoplossend vermogen en emotionele verwerking..

Een psychoanalyse is aangewezen wanneer innerlijke conflicten dieper verankerd liggen in de persoonlijkheid, waardoor een reguliere therapie tekort schiet om tot verandering te komen. Een psychoanalyse heeft een hogere behandelfrequentie en biedt een grotere continuïteit die meer verdieping mogelijk maakt.

    Drs. B. van Dongen, psychoanalyticus.

Informatie - algemene voorwaarden

Aanmelding: Dit kan alleen telefonisch. Tijdens het telefoongesprek wordt besproken of er voldoende grond is voor het maken van een afspraak. De eventuele wachttijd wordt besproken. Mocht er geen passend aanbod mogelijk zijn dan worden eventuele alternatieven elders besproken.

Intake: In de intake-fase wordt geprobeerd een duidelijk beeld te krijgen van wat er speelt, en wat de achtergronden zijn. Dit zal meestal drie gesprekken in beslag nemen. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van (online)-vragenlijsten (ROM) die u thuis online kunt invullen. Dit ter inventarisatie van uw klachten. Pas na afronding van de intake wordt er besloten of er een behandeling kan worden gestart, of dat doorverwijzing aangewezen is.

Diagnostiek: Er wordt een (voorlopige) diagnose gesteld, op basis waarvan de behandeling kan plaatsvinden.

Behandelplan:  Als er besloten wordt tot het starten van een behandeling, wordt een behandelplan opgesteld. Daarin is opgenomen de diagnose, een beschrijving van de problematiek, de achtergronden en de behandeldoelen.

Akkoordverklaring: Bij het starten van de behandeling gaat u akkoord met de uitvoering van het behandelplan, én met de algemene voorwaarden van de praktijk. Verder wordt uw toestemming gevraagd voor contact met uw huisarts (een briefje met korte behandelinformatie)..

Behandeling: Er worden afspraken gemaakt omtrent de te houden zittingen, meestal met een vaste frequentie. 

Evaluatie en afronding: Met enige regelmaat wordt besproken hoe het met u en met uw klachten gaat, en hoe u de behandeling ervaart. Indien nodig wordt het behandelplan in overleg gewijzigd. Mocht een voortzetting van de therapie niet langer nodig/wenselijk worden geacht, dan worden afspraken gemaakt over afronding. In dat geval wordt er in overleg een eind-datum gekozen, rekening houdend met een passende termijn voor afsluiting.

Openingstijden praktijk:  Consulten vinden uitsluitend op afspraak plaats. De praktijk is in het weekend en ‘s avonds gesloten.

Bij psychoanalytische behandelingen word je gevraagd te zeggen wat er in je opkomt. Samen met de therapeut wordt er nagedacht over welke persoonlijke betekenissen hieruit voortkomen. Hierdoor komt er een proces op gang waardoor je nieuwe zelfinzichten kunt verwerven.

Wilt u meer weten over psychoanalytische behandelingen? Zie dan hier voor nadere informatie over psychoanalyse als behandeling.

1) Tarieven Particulier (2023):

 

124,16 euro per consult van 45 min. plus 15 min. uitwerktijd 

Het particuliere tarief wordt gehanteerd wanneer de diagnose (bijv. aanpassingsstoornis of relatieprobleem) en/of de gekozen behandelmethode (psychoanalyse) buiten het verzekeringspakket valt. Of wanneer het de wens is van de cliënt om de therapie buiten de verzekering om te financieren. De nota kan in dat geval niet worden gedeclareerd bij de verzekering. Facturatie: aan het einde van de maand ontvangt u de nota (op papier of electronisch).

 

2) Tarieven voor Verzekerde Zorg 2023

De tarieven voor verzekerde zorg zijn vastgelegd in het Zorgprestatiemodel (ZPM). 

 

Tarief Consult Diagnostiek (2023): 201 euro* per diagnostiek consult (intake) van 45 minuten inclusief uitwerktijd. Over het algemeen zijn er drie tot vier intake-consulten voordat een therapie kan starten.

 

Tarief behandel-consult Psychotherapie (2023): 169,85 euro* per consult van 45 min. inclusief uitwerktijd.

 

Absentie: Bij gemiste afspraken door client, of door cliënt afgezegd minder dan 48 uur van tevoren, geldt het ”no-show tarief” dat 100 euro (2023). Dit absentie tarief  wordt niet vergoed door de verzekering. 

N.B. De praktijk is niet bereikbaar tijden weekenden en vakanties. Afzeggingen die tijdens het weekend of tijdens de vakantie van de therapeut worden gedaan voor de eerste maandag of dinsdag daarna gelden worden als “no-show” gerekend.

 

 

Vergoeding/Kosten

 

Mocht u gebruik willen maken van vergoeding van de kosten door uw verzekering dan moet u een verwijsbrief van uw huisarts meenemen naar het eerste gesprek. Zonder verwijsbrief is vergoeding niet mogelijk.

 

Praktijk Van Dongen heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Dit houdt in dat er specifieke voorwaarden kunnen gelden bij de verzekering. Kijk daarom zelf in uw zorgpolis welk percentage vergoeding u krijgt bij on-gecontracteerde GGZ-zorg, en of er eventuele overige voorwaarden gelden. 

 

Sommige verzekeraars eisen dat cliënten zelf vooraf toestemming vragen aan de  verzekeraar (machtiging), om voor vergoeding in aanmerking te kunnen komen.

 

Heeft u een volledige restitutie-polis? Dan kunt u aanspraak maken op een maximale vergoeding (dit verschilt per verzekeraar, sommigen bieden alleen een percentage van het “gemiddelde gecontracteerd tarief). In andere gevallen moet u zelf een percentage bijbetalen. 

 

Daarnaast is het wettelijke Eigen Risico (385 euro per jaar) van toepassing. 

 

Let op: iedereen heeft weer aan andere polis, dus het advies is: informeer uzelf grondig over de voorwaarden van uw eigen polis!!!

 

Hoe verloopt de declaratie bij verzekerde zorg?: 

De facturatie verloopt via facturatie-partner Axians, eens per maand, u krijgt de nota thuis gestuurd. Bij de declaratie wordt uitgegaan van een vooraf standaard geplande consult-duur (de zgn. planning=realisatie) van 45 minuten Eventuele kleine afwijkingen in daadwerkelijk gespendeerde tijd van het consult spelen daarin geen rol. U betaalt zelf de nota aan uw behandelaar, want de verzekering betaalt niet aan de zorgverlener uit, maar aan u. U declareert de nota bij uw verzekering. De betalingstermijn staat op de nota vermeld (uiterlijk 30 dagen). Bij uitblijven van betaling na deze termijn wordt incasso geregeld via een externe partij. Zie verder onder het kopje “Betalingsvoorwaarden” op deze site.

 

Vermeld altijd het notanummer, anders kan dit problemen opleveren met de administratieve verwerking.

 

 

 

Psychotherapie: 

Bij gemiste afspraken of afzeggingen korter dan 48 uur van tevoren zijn wij helaas genoodzaakt kosten aan u door te door te berekenen. Dit vanwege de gereserveerde plek in de agenda en voorbereidingstijd die niet anders kan worden gedeclareerd. 

Absentie: Bij gemiste afspraken door client, of door cliënt afgezegd minder dan 48 uur van tevoren, geldt het ”no-show tarief” dat bedraagt 100 euro (2023). Dit absentie tarief  wordt niet vergoed door de verzekering. 

 

N.B. De praktijk is niet bereikbaar tijdens weekenden en vakanties. 

Afzeggingen die tijdens het weekend of tijdens de vakantie van de therapeut worden gedaan kunnen niet worden verwerkt. Afzeggingen voor de eerste maandag of dinsdag daarna worden derhalve als “no-show” gerekend.

Afspraken wijzigen/verzetten: Wij verzoeken u om wijzigingen zo lang mogelijk van tevoren, door te geven. liefst méér dan een week. Dit helpt om de continuïteit van de behandeling, én van die de praktijk te waarborgen. Ter voorkoming van onnodige kosten verzoeken wij u zich tijdig af te melden, doch uiterlijk 48 uur van tevoren. 

U wordt verzocht bij de betaling altijd het factuurnummer te vermelden.

Let op: voorkom dat u de betalingstermijn overschrijdt, dit kan tot extra kosten leiden die in rekening worden gebracht.

De betalingsvoorwaarden van Medicas (incassobureau) zijn van toepassing. 

Informatie: In de Cliëntenfolder van de LVVP kunt u alle informatie vinden over de praktische en formele kanten van de behandeling, waaronder de klachten- en geschillenregeling. Praktijk Van Dongen is verzekerd voor rechtsbijstand via de VVAA. 

Kwaliteit: Het kwaliteitsbeleid van de praktijk is geregeld in het kwaliteitsstatuut (in de praktijk aanwezig). Praktijk van Dongen werkt continu aan kwaliteitsverbetering. Zo neemt hij eens in de 5 jaar deel aan een visitatie traject van de LVVP, zie hier het verleende keurmerk voor deze praktijk.  In dit traject wordt de kwaliteit van de praktijkvoering gecontroleerd en verbeterd. Mocht u op- of aanmerkingen hebben over wat er in deze praktijk verbeterd kan worden, dan horen wij dat graag van u!

Privacy: Zie de cliëntenfolder van de LVVP (hierboven). De factuur voor de zorgverzekering bevat standaard minimale informatie m.b.t. diagnose en behandeling.  Alle psychotherapie praktijken in Nederland zijn verplicht gegevens aan te leveren aan de Nederlandse Zorg Autoriteit voor beleidsdoeleinden. Deze zijn volledig geanonimiseerd. Mocht u hier toch bewaar tegen hebben dan kunt u een ondertekende privacyverklaring indienen via uw behandelaar.  

Zie hier privacystatement van de praktijk.

Crisis: Crisisinterventie is in de vrijgevestigde praktijk helaas niet mogelijk. Mocht u in crisis zijn, bel dan eerst uw huisarts. Buiten kantooruren kunt u bellen naar: Spoedeisende hulp OLVG Oost: 020-5999111 of naar: Spoedeisende psychiatrie van InGeest: 020-7885333.

 

Waarneming: Praktijk Van Dongen heeft afspraken met collega’s over waarneming bij (evt. langdurige) afwezigheid van de behandelaar. Mocht waarneming tijdens vakanties noodzakelijk zijn, dan wordt dit eerst onderling besproken en afgewogen. Indien het nodig geacht wordt kan vakantiewaarneming geregeld worden.

Kamer van Koophandel (K.v.K). nummer van de praktijk: 34338950

AGB-code van de praktijk: 94002511

AGB-code van de zorgverlener: 94002961

De actuele wachttijd voor verzekerde zorg: gemiddeld 8 weken.

Voor het daarna starten van een behandeling is dit gemiddeld 6-8 weken. De wachttijd wordt regelmatig geactualiseerd.

N.B. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met mij als zorgaanbieder om te overleggen. Mogelijk kan ik dan u doorverwijzen naar een collega, of kunt u uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen)

Copyright © 2023 Praktijk voor psychotherapie en psychoanalyse