Praktijk voor psychotherapie en psychoanalyse

De praktijk

Praktijk Van Dongen is een praktijk voor psychoanalyse, en psychoanalytische psychotherapie. 

Volwassenen vanaf 18 jaar met psychische problemen kunnen hier terecht.

Psychische klachten komen vaak voort uit onbegrepen kanten van jezelf, en hebben te maken met het moeilijk kunnen verwerken van emoties. Oude patronen worden vaak onbewust herhaald omdat ze bekend zijn, ook al zijn ze soms dysfunctioneel

Psychoanalytische behandeling helpt de oorsprong hiervan te verhelderen. Erover praten en samen met een therapeut erover denken helpt bij het leren omgaan met – en het verwerken van emoties. 

Openingstijden praktijk: De praktijk is in het weekend en ‘s avonds gesloten. Consulten vinden uitsluitend op afspraak plaats.

Doelgroep: Volwassenen, vanaf 18 jaar. De praktijk is gespecialiseerd in de behandeling van problematiek die samenhangt met de dynamiek van de persoonlijkheid. Daarbij kan er sprake zijn van diverse symptomen, waaronder bijv. depressie, angst en dwangklachten. Vaak gaat het om een combinatie van diverse klachten, op het gebied van studie/werk (stress), relaties en moeite met de eigen emoties of zelfbeeld.

Verwijsbrief: Mocht u gebruik willen maken van vergoeding door uw verzekering dan moet u een verwijsbrief van uw huisarts meenemen naar het eerste gesprek. Zonder het overleggen van een verwijsbrief is vergoeding niet mogelijk.

 


aanmelding

Aanmelden kan via telefoonnummer 06-18567067. U kunt bellen tijdens kantooruren en bij geen gehoor kunt u een boodschap inspreken, dan wordt u terug gebeld.

de therapeut

Drs. B. van Dongen, psychoanalyticus.

Na zijn afstuderen in de klinische psychologie (Universiteit Utrecht, 1995) volgde Van Dongen zijn praktijkopleiding bij GGZ-InGeest in Bennebroek. Hij was in de jaren daarna werkzaam bij GGZ Rivierduinen als hoofdbehandelaar en als supervisor psychodiagnostiek. In 2005 ging hij zich specialiseren tot psychoanalyticus, en startte hij zijn eigen praktijk.

 Van Dongen werkt sinds meer dan 20 jaar als klinisch psycholoog/psychotherapeut en psychoanalyticus. Naast curatieve behandelingen geeft hij ook leertherapie en supervisie en onderwijs aan vakgenoten die in opleiding zijn.

Supervisie en Leertherapie

Erkend voor de beroepsopleiding tot:

Psychotherapie en psychoanalyse

Gespecialiseerd in inzichtgevende behandeling van o.a.:

Geregistreerd als

Supervisie en Leertherapie

Vanuit psychoanalytisch referentiekader. Bestemd voor o.a.

Psychotherapie en psychoanalyse

Gespecialiseerd in inzichtgevende behandeling van o.a.

Geregistreerd als

Wij zijn officieel geregistreerd als:

EEN PSYCHOANALYTISCHE Behandeling

Psychoanalytische behandelingen bestaan uit regelmatige gesprekken met een psychoanalyticus. De aandacht is gefocust is op wat zich afspeelt in de binnenwereld, en hoe deze zich verhoudt tot de buitenwereld. 

In de gesprekken wordt altijd verbinding gezocht tussen de problemen die u in uw leven ervaart, uw voorgeschiedenis en uw gedachten- en gevoelswereld. Door tijdens de behandeling vrij uit te zeggen wat er in je opkomt, en de reacties van de therapeut, ontstaat er een proces dat de ontwikkeling op gang brengt. 

Een psychoanalyse is bij een breed scala neurotisch bepaalde problematiek de meest aangewezen behandeling, en kan een zeer hoog rendement opleveren. Zij is gericht op het in contact komen met dieperliggende patronen en onbegrepen gevoelens. Dit wordt bereikt door de hoge behandelfrequentie van 4-5 sessies per week, in combinatie met de grote continuïteit van de behandeling, en de liggende positie (op de divan). 

Voordat een psychoanalyse kan starten vinden er diverse gesprekken plaats, ter verkenning van de mogelijkheden voor deze cliënt en deze therapeut om de behandeling aan te gaan. Vaak zal er eerste sprake zijn van een voorbereidende periode van psychoanalytische psychotherapie, met een lagere behandelfrequentie. Dit kan een goede start zijn om toe te werken naar een psychoanalyse.

Informatie - algemene voorwaarden

Aanmelding: Dit kan telefonisch. Tijdens het telefoongesprek wordt besproken of er voldoende grond is voor het maken van een afspraak. De eventuele wachttijd wordt besproken, en indien mogelijk wordt er een afspraak gemaakt. Mocht er geen passend aanbod mogelijk zijn dan worden eventuele alternatieven elders besproken.

Intake: In de intake-fase wordt geprobeerd een duidelijk beeld te krijgen van wat er speelt, en wat de achtergronden zijn. Dit zal meestal twee tot drie gesprekken in beslag nemen. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van (online)-vragenlijsten (ROM) die u thuis kunt invullen, ter inventarisatie van uw klachten. Pas na afronding van de intake wordt besloten of er een behandeling kan worden gestart, of dat doorverwijzing aangewezen is.

Diagnostiek: Er wordt een (voorlopige) diagnose gesteld, op basis waarvan de behandeling kan plaatsvinden.

Behandelplan:  Als er besloten wordt tot het starten van een behandeling, wordt een behandelplan opgesteld. Daarin is opgenomen de diagnose, een beschrijving van de problematiek, de achtergronden en de behandeldoelen.

Akkoordverklaring: U wordt gevraagd of u akkoord gaat met de uitvoering van het behandelplan, én met de algemene voorwaarden van de praktijk. Verder wordt uw toestemming gevraagd voor contact met uw huisarts.

Behandeling: Er worden afspraken gemaakt omtrent de te houden zittingen, meestal met een vaste frequentie. 

Evaluatie en afronding: Regelmatig wordt besproken hoe het met u en uw klachten gaat. Er wordt regelmatig bekeken in hoeverre de klachten verminderd zijn, en welke ontwikkelingen er nog nodig zijn. Mocht een voortzetting van therapie niet langer nodig/wenselijk worden geacht, dan worden afspraken gemaakt over afronding. In dat geval wordt er in overleg een datum gekozen, rekening houdend met een passende termijn voor afsluiting.

Psychoanalytische behandelingen bestaan uit regelmatige gesprekken met een therapeut. Door te zeggen wat er in je opkomt, en de reacties daarop van de therapeut, kan er een proces op gang komen van emotionele ontwikkeling. Vaak komen klachten voort uit veel eerder ontstane tekorten of stagnaties, die vaak steeds weer opnieuw voor problemen te zorgen. Het verwerven van nieuwe zelfinzichten is een belangrijk onderdeel van het proces.

Wilt u meer weten over psychoanalytische behandelingen? Zie dan hier voor nadere informatie over psychoanalyse als behandeling.

1) Tarieven Particulier (2023):

 

124,16 euro per consult van 45 min. plus 15 min. uitwerktijd.

 

Het particuliere tarief wordt gehanteerd wanneer de diagnose (bijv. aanpassingsstoornis of relatieprobleem) en/of de gekozen behandelmethode (psychoanalyse) buiten het verzekeringspakket valt. Of wanneer het de wens is van de cliënt om de therapie buiten de verzekering om te financieren. De nota kan in dat geval niet worden gedeclareerd bij de verzekering. Facturatie: aan het einde van de maand ontvangt u de nota (op papier of electronisch).

 

2) Tarieven voor Verzekerde Zorg 2022 (de tarieven voor 2023 volgen nog!)

De tarieven voor verzekerde zorg zijn vastgelegd in het Zorgprestatiemodel (ZPM). Meer informatie daarover kunt u hier nalezen. In de ZPM tarieven is de uitwerktijd van behandelaar inbegrepen.

 

Tarief Consult Diagnostiek (2022): 189,47 euro* per consult van 45 minuten (verzekerde zorg)

 

Tarief consult psychotherapie(2022): 159,85 euro* per consult van 45 min. (verzekerde zorg)

 

Tarief bij gemiste afspraken of afgezegd minder dan 24 uur van tevoren (Het zgn.”no-show tarief”): 100 euro. (wordt niet vergoed)

 

* Zie hier voor de tarieflijst opgesteld door de LVVP, onder “klinisch (neuro)psycholoog, kwaliteitsstatuut, sectie II”.

 

Vergoeding/Kosten

Mocht u gebruik willen maken van vergoeding van de kosten door uw verzekering dan moet u een verwijsbrief van uw huisarts meenemen naar het eerste gesprek. Zonder het overleggen van een verwijsbrief is vergoeding niet mogelijk.

Vergoeding is mogelijk, maar Praktijk Van Dongen heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Dit houdt in dat er specifieke voorwaarden kunnen gelden. Kijk daarom zelf in uw zorgpolis welk percentage vergoeding u krijgt bij ongecontracteerde GGZ-zorg, en of er eventuele overige voorwaarden gelden. Sommige verzekeraars eisen dat cliënten vooraf toestemming vragen aan de  verzekeraar, om voor vergoeding in aanmerking te kunnen komen.

Heeft u een volledige restitutie-polis, dan kunt u aanspraak maken op een volledige vergoeding (dit verschilt per verzekeraar, sommigen bieden alleen een percentage van het “gemiddelde gecontracteerd tarief). In andere gevallen moet u zelf een percentage bijbetalen. Daarnaast is het wettelijke Eigen Risico (385 euro per jaar) van toepassing. 

 

Let op: iedereen heeft weer aan andere polis, dus het advies is: informeer uzelf grondig over de voorwaarden van uw eigen polis!!!

 

Hoe verloopt de declaratie bij verzekerde zorg?: 

De facturatie verloopt via facturatie-partner Axians, eens per maand, u krijgt de nota thuis gestuurd. Bij de declaratie wordt uitgegaan van een vooraf standaard geplande consult-duur (de zgn. planning=realisatie) van 45 minuten Eventuele kleine afwijkingen in daadwerkelijk gespendeerde tijd van het consult spelen daarin geen rol. U betaalt zelf de nota aan uw behandelaar, want de verzekering betaalt niet aan de zorgverlener uit, maar aan u. U declareert de nota bij uw verzekering. De betalingstermijn staat op de nota vermeld (uiterlijk 30 dagen). Bij uitblijven van betaling na deze termijn wordt incasso geregeld via een externe partij. Zie verder onder het kopje “Betalingsvoorwaarden” op deze site.

 

Vermeld altijd het notanummer, anders kan dit problemen opleveren met de administratieve verwerking.

 

 

 

 Psychotherapie: Bij gemiste afspraken of afzeggingen korter dan 24 uurvan tevoren zijn wij genoodzaakt kosten van de voor u gereserveerde tijd en voorbereiding aan u door te berekenen. Het zgn. “no-show”-tarief bedraagt 100 euro. 

Afspraken wijzigen/verzetten: Doet u dit dan a.u.b. ruim van tevoren, liefst méér dan een week. Dit ter voorkoming van ongewenste verstoring van de continuïteit van uw behandeling, én van die de praktijkagenda.Ter voorkoming van onnodige kosten verzoeken wij u zich tijdig af te melden, doch uiterlijk 24 uur van tevoren, anders zijn wij genoodzaakt het volledige sessietarief aan u door te berekenen.

U wordt verzocht bij de betaling altijd het factuurnummer te vermelden.

Let op: voorkom dat u de betalingstermijn overschrijdt, dit kan tot extra kosten leiden die in rekening worden gebracht.

De betalingsvoorwaarden van Medicas (incassobureau) zijn van toepassing. 

Informatie: In de Cliëntenfolder van de LVVP kunt u alle informatie vinden over de praktische en formele kanten van de behandeling, waaronder de klachten- en geschillenregeling. Praktijk Van Dongen is verzekerd voor rechtsbijstand via de VVAA. 

Kwaliteit: In het kwaliteitsstatuut is vastgelegd hoe het kwaliteitsbeleid van de praktijk geregeld is. Praktijk van Dongen werkt continu aan kwaliteitsverbetering. Zo neemt zij eens in de 5 jaar deel aan een visitatie traject van de LVVP, zie hier het verleende keurmerk voor deze praktijk.  In dit traject wordt de kwaliteit van de praktijkvoering gecontroleerd en verbeterd. Mocht u op- of aanmerkingen hebben over wat er in deze praktijk verbeterd kan worden, dan horen wij dat graag van u!

Privacy: In de praktijk wordt zorgvuldig omgegaan met uw  privacy. Zie hier privacystatement van de praktijk. Tussentijds contact of uitwisseling van vertrouwelijke gegevens gebeurt uitsluitend telefonisch of via beveiligde e-mail (ZorgMail).

Crisis: Crisisinterventie is in de vrijgevestigde praktijk helaas niet mogelijk. Mocht u in crisis zijn, bel dan eerst uw huisarts. Buiten kantooruren kunt u bellen naar: Spoedeisende hulp OLVG Oost: 020-5999111 of naar: Spoedeisende psychiatrie van InGeest: 020-7885333.

 

Waarneming: Praktijk Van Dongen heeft afspraken met collega’s (dhr. E. Bouman) over waarneming bij (langdurige) afwezigheid van de behandelaar. Mocht waarneming tijdens vakanties gewenst zijn, dan wordt dit eerst onderling besproken en afgewogen. Indien het nodig geacht wordt kan vakantiewaarneming geregeld worden.

Kamer van Koophandel (K.v.K). nummer van de praktijk: 34338950

AGB-code van de praktijk: 94002511

AGB-code van de zorgverlener: 94002961

De actuele wachttijd voor verzekerde zorg: gemiddeld 4-6 weken.

Voor het daarna starten van een behandeling is dit gemiddeld 4-6 weken. De wachttijd word regelmatig geactualiseerd.

N.B. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met mij als zorgaanbieder om te overleggen. Mogelijk kan ik dan u doorverwijzen naar een collega, of kunt u uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen)

Copyright © 2023 Praktijk voor psychotherapie en psychoanalyse