Psychoanalyse, psychotherapie, supervisie en leertherapie- leeranalyse

“Een psychoanalytische behandeling is gericht op het verkrijgen van inzichten in de onbewuste kanten van uw eigen emoties en innerlijke conflicten. Door te praten over uzelf met een psychoanalyticus kunt u het innerlijke “landschap” van uw binnenwereld in kaart brengen. Een psychoanalyse helpt om meer in contact met uw eigen gevoelens te komen, uzelf meer te gaan accepteren en uw eigen denken en gedrag beter te gaan begrijpen. Dit maakt persoonlijke verandering mogelijk” (drs. B. van Dongen, psychoanalyticus, 2024).                           

 

 

 

Praktische informatie:

  • Vergoeding: In de praktijk wordt zonder contracten met zorgverzekeraars gewerkt. Toch is er bij de meeste verzekeringspolissen wel een gedeeltelijke vergoeding van therapie mogelijk. Soms gelden er specifieke aanvullende voorwaarden (zoals toestemming van de zorgverzekereaar). Check uw polisvoorwaarden, en kijk bij de tarieven voor “ongecontracteerde zorg”, om te kijken wat u evt. zelf moet bijbetalen.
  • Verwijsbrief: Graag een gerichte verwijsbrief van uw huisarts meenemen naar het eerste gesprek. Zonder het overleggen van een verwijsbrief is vergoeding helaas niet mogelijk.
  • Lees voordat u zich aanmeldt de algemene voorwaarden van de praktijk m.b.t. de betaling, vergoeding, en de regeling m.b.t het afzeggen/missen van afspraken.


aanmeldinG en contact:

Aanmelden of vragen daarover kan via telefoonnummer 06-18567067. 

Meestal bereikbaar op maandag, donderdag en vrijdag tussen 12.45 en 13.00 uur

Toch geen gehoor? Dan kunt u bellen op een andere dag, een boodschap inspreken, of SMS sturen (alleen voor korte berichten).

Supervisie en Leertherapie

Erkend voor de beroepsopleiding tot:

Psychotherapie en psychoanalyse

Gespecialiseerd in inzichtgevende behandeling van o.a.:

Geregistreerd als

Supervisie en Leertherapie

Vanuit psychoanalytisch referentiekader. Bestemd voor o.a.

Psychotherapie en psychoanalyse

Gespecialiseerd in inzichtgevende behandeling van o.a.

Geregistreerd als

Wij zijn officieel geregistreerd als:

EEN PSYCHOANALYTISCHE Behandeling

Psychoanalytische behandelingen zijn erop gericht beter te gaan begrijpen wat zich afspeelt in uw binnenwereld, gevoels- en fantasieleven. Deze sturen immers in belangrijke mate uw denken en doen aan, en kunnen snel verstoord raken door trauma, levensomstandigheden en innerlijk conflict. In de therapiegesprekken wordt verbinding gezocht tussen uw klachten, uw innerlijke leven en uw voorgeschiedenis.

 In de meeste gevallen wordt er begonnen met een psychoanalytische psychotherapie Dit is een behandeling die een frequentie heeft van 1 of 2 sessies per week. De voornaamste doelen zijn toename van zelfinzicht, verbetering van het probleemoplossend vermogen en emotionele verwerking..

Een psychoanalyse is aangewezen wanneer innerlijke conflicten dieper verankerd liggen in de persoonlijkheid, waardoor een reguliere therapie tekort schiet om tot verandering te komen. Een psychoanalyse heeft een hogere behandelfrequentie en biedt een grotere continuïteit die meer verdieping mogelijk maakt.

  is Redacteur en Co-auteur van: “Diversiteit, Psychoanalytische beschouwingen”(2023). (klik hier voor de flyer van de uitgever).

Informatie - algemene voorwaarden

Aanmelding: Dit kan alleen telefonisch. Tijdens het telefoongesprek wordt besproken of er voldoende grond is voor het maken van een afspraak. De eventuele wachttijd wordt besproken. Mocht er geen passend aanbod mogelijk zijn dan worden eventuele alternatieven elders besproken.

Intake: In de intake-fase wordt geprobeerd een duidelijk beeld te krijgen van wat er speelt, en wat de achtergronden zijn. Dit zal meestal drie gesprekken in beslag nemen. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van (online)-vragenlijsten (ROM) die u thuis online kunt invullen. Dit ter inventarisatie van uw klachten. Pas na afronding van de intake wordt er besloten of er een behandeling kan worden gestart, of dat doorverwijzing aangewezen is.

Diagnostiek: Er wordt een (voorlopige) diagnose gesteld, op basis waarvan de behandeling kan plaatsvinden.

Behandelplan:  Als er besloten wordt tot het starten van een behandeling, wordt een behandelplan opgesteld. Daarin is opgenomen de diagnose, een beschrijving van de problematiek, de achtergronden en de behandeldoelen.

Akkoordverklaring: Bij het starten van de behandeling gaat u akkoord met de uitvoering van het behandelplan, én met de algemene voorwaarden van de praktijk. Verder wordt uw toestemming gevraagd voor contact met uw huisarts (een briefje met korte behandelinformatie)..

Behandeling: Er worden afspraken gemaakt omtrent de te houden zittingen, meestal met een vaste frequentie. 

Evaluatie en afronding: Met enige regelmaat wordt besproken hoe het met u en met uw klachten gaat, en hoe u de behandeling ervaart. Indien nodig wordt het behandelplan in overleg gewijzigd. Mocht een voortzetting van de therapie niet langer nodig/wenselijk worden geacht, dan worden afspraken gemaakt over afronding. In dat geval wordt er in overleg een eind-datum gekozen, rekening houdend met een passende termijn voor afsluiting.

Openingstijden praktijk:  Consulten vinden uitsluitend op afspraak plaats. De praktijk is in het weekend en ‘s avonds gesloten.

Bij psychoanalytische behandelingen word je gevraagd te zeggen wat er in je opkomt. Samen met de therapeut wordt er nagedacht over welke persoonlijke betekenissen hieruit voortkomen. Hierdoor komt er een proces op gang waardoor je nieuwe zelfinzichten kunt verwerven.

Wilt u meer weten over psychoanalytische behandelingen? Zie dan hier voor nadere informatie over psychoanalyse als behandeling.

2) Tarieven Particulier:

 

Het maximum-tarief wordt jaarlijks vastgesteld door de Nederlands Zorgautoriteit. Dit wordt berekend per consult van 45 min. plus 15 min. uitwerktijd. De tarieven voor verzekerde zorg zijn vastgelegd in het Zorgprestatiemodel (ZPM), en zijn gepubliceerd op de website van de Nza. In de praktijk is een tarieflijst aanwezig die u kunt opvragen. Het particuliere tarief wordt o.a. gehanteerd wanneer de diagnose (bijv. aanpassingsstoornis of relatieprobleem) en/of de gekozen behandelmethode (psychoanalyse) buiten het verzekeringspakket valt. Of wanneer het de wens is van de cliënt om de therapie buiten de verzekering om te financieren. De nota kan in dat geval niet worden gedeclareerd bij de verzekering. Facturatie: in de eerste week van de maand ontvangt u de factuur electronisch).

 

1) Tarieven voor Verzekerde Zorg

De tarieven voor verzekerde zorg zijn vastgelegd in het Zorgprestatiemodel (ZPM), en zijn gepubliceerd op de website van de Nza. In de praktijk is een tarieflijst aanwezig die u kunt opvragen. Het tarief wordt bepaald door de categorie :“Klinisch (neuro)psycholoog, setting 1, kwaliteitsstatuut sectie 2. Vanaf 45 minuten. De tarieven worden jaarlijks opnieuw vastgesteld door de NZA, in het Zorg Prestatie model (ZPM). In de regel bestaat de intake uit 3 of 4 sessies (diagnostiek-tarief) waarna de behandelsessies beginnen (psychotherapie).

 

 

 

Absentie: Bij gemiste afspraken door client, of door cliënt afgezegd minder dan 48 uur van tevoren, geldt het ”no-show tarief” dat 130 euro (2024). Dit absentie tarief  wordt niet vergoed door de verzekering. 

N.B. De praktijk is niet bereikbaar tijden weekenden en vakanties. Afzeggingen worden tijdens het weekend of tijdens de vakantie van de therapeut niet in behandeling genomen. Voor afzegging of missen van gemaakte afspraken op de eerste twee dagen na het verlof van de therapeut wordt het “no-show” tarief gerekend. Zie verder “absentie/afzeggingen”

 

 

Vergoeding/Kosten

 

Mocht u gebruik willen maken van vergoeding van de kosten door uw verzekering dan moet u een verwijsbrief van uw huisarts meenemen naar het eerste gesprek. Zonder verwijsbrief is vergoeding niet mogelijk.

 

Praktijk Van Dongen heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Dit houdt in dat er specifieke voorwaarden kunnen gelden bij de verzekering. Kijk daarom zelf in uw zorgpolis welk percentage vergoeding u krijgt bij on-gecontracteerde GGZ-zorg, en of er eventuele overige voorwaarden gelden. 

 

Sommige verzekeraars eisen dat cliënten zelf vooraf toestemming vragen aan de  verzekeraar (machtiging), om voor vergoeding in aanmerking te kunnen komen.

 

Heeft u een volledige restitutie-polis? Dan kunt u aanspraak maken op een maximale vergoeding (dit verschilt per verzekeraar, sommigen bieden alleen een percentage van het “gemiddelde gecontracteerd tarief). In andere gevallen moet u zelf een percentage bijbetalen. 

 

Daarnaast is het Eigen Risico (minimaal 385 euro per jaar) van toepassing. 

 

Let op: iedereen heeft weer aan andere polis, dus het advies is: informeer uzelf grondig over de voorwaarden van uw eigen polis!!!

 

Hoe verloopt de declaratie bij verzekerde zorg?: 

De facturatie verloopt via facturatie-partner Axians, in de eerste week van de  maand, u krijgt de nota per -mail toegestuurd (met beveiligingscode). Bij de declaratie wordt uitgegaan van een vooraf standaard geplande consult-duur (de zgn. planning=realisatie) van 45 minuten+ 15 min , uitwerktijd. Eventuele kleine afwijkingen in daadwerkelijk gespendeerde tijd van het consult spelen daarin geen rol. U betaalt zelf de nota aan uw behandelaar, want de verzekering betaalt niet aan de zorgverlener uit, maar aan u. U declareert de nota bij uw verzekering conform uw polisvoorwaarden. De betalingstermijn staat op de nota vermeld (uiterlijk 21 dagen). Bij uitblijven van betaling na deze termijn wordt incasso ingeschakeld via een externe partij. Zie verder onder het kopje “Betalingsvoorwaarden” op deze site.

 

Vermeld altijd het notanummer, anders kan dit problemen opleveren met de administratieve verwerking.

 

 

 

Psychotherapie: 

Bij gemiste afspraken of afzeggingen (ongeacht de reden voor afzegging) korter dan 48 uur van tevoren op werkdagen zijn wij helaas genoodzaakt kosten van de sessie aan u door te berekenen. Dit vanwege de continuïteit van de praktijk: de speciaal voor u gereserveerde tijd kan niet anders worden gedeclareerd. 

Het ”no-show” tarief voor 2024 bedraagt 130 euro. Dit wordt niet vergoed door de verzekering. 

 

N.B. Afzeggingen kunnen alleen plaatsvinden op werkdagen!

 

Telefonische afzeggingen die gedaan worden buiten kantooruren, weekends of tijdens vakantiedagen van de therapeut kunnen pas vanaf de eerstvolgende werkdag worden verwerkt. De 48-uurs termijn voor afzegging gaat in op de eerste werkdag vanaf 8.00 uur. Afmeldingen voor de eerste twee dagen na weekends of vakanties worden dus als “no-show” worden gerekend.

Afspraken wijzigen/verzetten: Wij verzoeken u om wijzigingen zo lang mogelijk van tevoren, door te geven. liefst méér dan een week. Dit helpt om de continuïteit van de behandeling, én van die de praktijk te waarborgen. Ter voorkoming van onnodige kosten verzoeken wij u zich tijdig af te melden, doch uiterlijk 48 uur van tevoren (op werkdagen). 

U wordt verzocht bij de betaling altijd het factuurnummer te vermelden.

Let op: voorkom dat u de betalingstermijn overschrijdt, dit kan tot extra kosten leiden die in rekening worden gebracht.

De betalingsvoorwaarden van Medicas (incassobureau) zijn van toepassing. 

Informatie: In de Cliëntenfolder van de LVVP kunt u alle informatie vinden over de praktische en formele kanten van de behandeling, waaronder de klachten- en geschillenregeling. Praktijk Van Dongen is verzekerd voor rechtsbijstand via de VVAA. 

Kwaliteit: Het kwaliteitsbeleid van de praktijk is geregeld in het kwaliteitsstatuut (in de praktijk aanwezig). Praktijk van Dongen werkt continu aan kwaliteitsverbetering. Zo neemt hij eens in de 5 jaar deel aan een visitatie traject van de LVVP, zie hier het verleende keurmerk voor deze praktijk.  In dit traject wordt de kwaliteit van de praktijkvoering gecontroleerd en verbeterd. Mocht u op- of aanmerkingen hebben over wat er in deze praktijk verbeterd kan worden, dan horen wij dat graag van u!

Privacy: Zie de cliëntenfolder van de LVVP (hierboven). De factuur voor de zorgverzekering bevat standaard minimale informatie m.b.t. diagnose en behandeling.  Alle psychotherapie praktijken in Nederland zijn verplicht gegevens aan te leveren aan de Nederlandse Zorg Autoriteit voor beleidsdoeleinden. Deze zijn volledig geanonimiseerd. Mocht u hier toch bewaar tegen hebben dan kunt u een ondertekende privacyverklaring indienen via uw behandelaar.  

Zie hier privacystatement van de praktijk.

Crisis: Crisisinterventie is in de vrijgevestigde praktijk helaas niet mogelijk. Mocht u in crisis zijn, bel dan eerst uw huisarts. Buiten kantooruren kunt u bellen naar: Spoedeisende hulp OLVG Oost: 020-5999111 of naar: Spoedeisende psychiatrie van InGeest: 020-7885333.

 

Waarneming: Praktijk Van Dongen heeft afspraken met collega’s over waarneming bij (evt. langdurige) afwezigheid van de behandelaar. Mocht waarneming tijdens vakanties noodzakelijk zijn, dan wordt dit eerst onderling besproken en afgewogen. Indien het nodig geacht wordt kan vakantiewaarneming geregeld worden.

Kamer van Koophandel (K.v.K). nummer van de praktijk: 34338950

AGB-code van de praktijk: 94002511

AGB-code van de zorgverlener: 94002961

De actuele wachttijd voor verzekerde zorg: gemiddeld 8 weken.

Voor het daarna starten van een behandeling is dit gemiddeld 6-8 weken. De wachttijd wordt regelmatig geactualiseerd.

N.B. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met mij als zorgaanbieder om te overleggen. Mogelijk kan ik dan u doorverwijzen naar een collega, of kunt u uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen)

Copyright © 2024 Praktijk voor psychotherapie en psychoanalyse