Praktijk voor psychotherapie en psychoanalyse

Praktijk voor psychotherapie en psychoanalyse

Aanmelding

Welkom bij de Praktijk Van Dongen, de praktijk voor psychoanalytische psychotherapie en psychoanalyse. 

Aanmelden kan mondeling via tel. nr. 06-18567067.

Zie bij CONTACT voor de tijden van onze telefonische bereikbaarheid.

Zie bij TARIEVEN voor info over vergoedingen, en de veranderingen in de bekostigingsstructuur in de GGZ  m.i.v. 01-01-2022.

OVER De therapeut

Na zijn afstuderen in de klinische psychologie (Utrecht, 1995) volgde Bastiaan van Dongen zijn praktijkopleiding bij GGZ-InGeest in Bennebroek. Hij was in de jaren daarna werkzaam bij GGZ Rivierduinen als hoofdbehandelaar en supervisor psychodiagnostiek in Noordwijkerhout. In 2005 ging hij zich specialiseren tot psychoanalyticus, en startte hij zijn eigen psychoanalytische praktijk.

Van Dongen is sinds meer dan 15 jaar werkzaam als vrijgevestigd psychoanalyticus en klinisch psycholoog psychotherapeut. Naast curatieve behandelingen geeft hij leertherapie en supervisie, en geeft hij onderwijs in zijn vakgebied, en is actief lid van de beroepsvereniging.

Supervisie en Leertherapie

Erkend voor de beroepsopleiding tot:

Psychotherapie en psychoanalyse

Gespecialiseerd in:

Geregistreerd als

Supervisie en Leertherapie

Vanuit psychoanalytisch referentiekader. Bestemd voor o.a.

Psychotherapie en psychoanalyse

Gespecialiseerd in inzichtgevende behandeling van o.a.

Geregistreerd als

Wij zijn officieel geregistreerd als:

Behandeling

Wat houdt een psychoanalytische behandeling in?

Psychoanalytische behandelingen bestaan uit regelmatige gesprekken met een therapeut, waarin de aandacht zowel gefocust is op de binnenwereld als op de vraag wat dit betekent in het contact met anderen. In de gesprekken wordt verbinding gezocht tussen de directe beleving (gevoelens, dromen, fantasie), de rol die persoonlijke eigenschappen daarin spelen, en de invloed van vroegere ervaringen. Daarbij wordt bekeken hoe deze zich tot elkaar verhouden, en hoe dit vorm krijgt in het contact van het individu met de buitenwereld. 

Psychische klachten komen vaak voort uit persoonlijke stagnaties die gedurende de levensloop kunnen ontstaan. Door te zeggen wat er in je opkomt, en de reacties daarop van de therapeut, kan de ontwikkeling vaak weer op gang worden gebracht. Een psychotherapie (meestal 1 sessie per week) kan een goede start zijn voor dit proces. Veel psychische klachten verminderen hierdoor in de loop van de behandeling.

Soms blijkt het nodig en wenselijk voor het individu om te werken aan dieperliggende patronen in zichzelf, vanwege terugkerende problemen en de persoonlijke vragen die dit oproept. Hiervoor kan een psychoanalyse de aangewezen vervolgstap zijn. De werkzaamheid van de psychoanalyse komt voort uit meerdere factoren. Zoals onder andere de analytische attitude die gericht is op het het in contact komen onbewuste patronen. Daarnaast is er de hogere behandelfrequentie (anders dan een psychotherapie is en psychoanalyse meerdere malen per week), de continuïteit van vast doorlopende afspraken, en de mogelijkheid voor een cliënt van het innemen van een liggende positie (op de bank/divan). Deze en andere factoren maken een diepergaand therapeutisch proces mogelijk, wat helpt om verder te werken werken aan zelfontdekking en persoonlijke verandering.

Zie deze link: hier voor nadere informatie over psychoanalyse.

Informatie

* Per 01-01-2022 wordt het Zorgprestatiemodel ingevoerd. Alle lopende DBC-trajecten worden daarom op 31-12-2021 administratief afgesloten en gedeclareerd. Download de officiële cliënten-folder over het zorgprestatie-model: hier.

* Vergoedingen per 01-01-2022: Check uw nieuwe zorgpolis, de vergoedingen bij ongecontracteerde GGZ-zorg veranderen! 

* Een overzicht van vergoedingen bij restitutiepolissen is te vinden op www.contractvrije psycholoog.nl

————————–

Hieronder treft u informatie aan onder het huidige DBC systeem, zoals dat nog geldig is tot 31-12-2021:

Een psychotherapie van 1x per week kan in principe vergoed worden, op voorwaarde van een verwijzing van de huisarts voor Gespecialiseerde-GGZ. Binnen het huidige zorgstelsel (DBC) in Nederland géén sprake van een vastgesteld uurtarief, maar van een vastgestelde prijs per behandelproduct.

Vanaf het eerste gesprek of eerste telefonisch contact wordt de DBC geopend, waarin alle aan de behandeling bestede tijd wordt opgeteld.  Na exact een jaar (of eerder, zodra de behandeling eindigt) wordt bepaald onder welke productgroep (DBC) uw behandeling valt. Dit gebeurt door middel van de “Diagnose Behandel Combinatie” ofwel DBC (voor uitleg zie: www.nza.nl). 

Mocht u echter verwezen zijn voor de GB(basis)-GGZ zitten dan geldt voor u niet de DBC maar het GB-GGZ tarief (zie tarieflijst). 

Uitgaande van een vast te stellen diagnose wordt alle aan de behandeling bestede tijd opgeteld. Dit is niet alleen de gesprekstijd, maar ook tijd voor verslaglegging, diagnostiek en voorbereiding. 

Nadat de productgroep bepaald en de bijpassende kostencategorie, wordt de DBC gedeclareerd.

, voor 2022 bedraagt dit 11 Het percentage dat u vergoed krijgt van uw verzekering is polis-afhankelijk (bij natura-polissen vaak rond de 70%), uitgaande van de vergoedingen bij “niet-gecontracteerde zorg”. Daarbij geeft een  zgn. “restitutie-polis” de beste vergoeding (tot 100%).

Ik veel gevallen moet je er op rekenen dat je als client zelf een bepaald bedrag meebetaalt. Het is aan te raden hiervoor geld te reserveren, omdat de rekening soms een geheel jaar betreft kan het bedrag bedrag oplopen.

U moet de de DBC-nota achteraf zelf bij uw zorgverzekeraar indienen. 

De verzekering betaalt niet aan de zorgverlener uit dus u betaalt zelf de nota aan de behandelaar. De betalingstermijn staat op de nota vermeld (uiterlijk 30 dagen). Zie: DBC-tarieven

Zie ook: de betalingsvoorwaarden en incasso.

—————————————————————————

 

Particulier: niet-verzekerde zorg

Het particuliere tarief (het NZa-tarief voor 2021 bedraagt 114,41 euro). Dit kan bijvoorbeeld gelden voor behandelingen waarbij de diagnose buiten het verzekeringspakket valt. (De tarieflijst is aanwezig in de praktijk)

—————————————————————————-

Verzuim/gemiste afspraken:

Wanneer u een afspraak heeft gemist, of deze minder dan 24u van tevoren afzegt (ongeacht de reden) kan de voor u gereserveerde tijd niet bij de verzekering gedeclareerd worden. Ter waarborging van de continuïteit van de praktijk wordt dan het volledige sessietarief bij u in rekening gebracht.

Mocht u een afspraak willen verzetten, dan verzoeken wij u dit zo lang mogelijk van tevoren te doen, liefst meer dan een week, dit is belangrijk vanwege zowel de continuïteit van de behandeling,  als die van de praktijk.

Formeel/financieel geldt er een minimale absentieregel van 24 uur, die slecht. Ter voorkoming van onnodige kosten verzoeken wij u daarom zich tijdig af te melden, doch uiterlijk 24 uur van tevoren, anders zijn wij genoodzaakt het volledige sessietarief aan u door te berekenen.

De betalingsvoorwaarden van Medicas zijn van toepassing. 

Voor de duidelijkheid graag nog uw aandacht voor onderstaande:

– Bij overschrijding van de uiterste betalingstermijn (op nota vermeld) worden onbetaalde nota’s direct overgedragen aan een incassobureau. 

– Alle informatie over de kosten en voorwaarden voor de behandeling staat op deze website vermeld, en wordt bekend verondersteld. Mochten er nog onduidelijkheden zijn dan kunt u altijd vragen.

– Verzekeringspolissen en de daarmee samenhangende vergoedings-percentages zijn onderdeel van de afspraken tussen client en diens verzekeraar. Deze afspraken vallen buiten de verantwoordelijkheid van de behandelaar. Cliënten zijn bij het aangaan van de behandelrelatie altijd zelf verantwoordelijk zich goed te informeren over hun eigen verzekeringsvoorwaarden.

Bovenstaande voorwaarden zijn vastgelegd in bijgaande behandelovereenkomst, u wordt verzocht deze goed te lezen en mondeling uw akkoord te geven bij de start van de behandeling/intake.

Lees hier de LVVP cliënten-folder als u meer wilt weten over de van toepassing zijnde rechten en plichten. English Version.

In deze bijlage kunt u het kwaliteitsstatuut van de praktijk nalezen.

De wachttijd is gemiddeld 3-4 weken (de wachttijd wordt regelmatig geactualiseerd).

N.B. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met mij als zorgaanbieder om te overleggen. Mogelijk kan ik dan u doorverwijzen naar een collega, of kunt u uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen)

Informatie

Wat houdt een psychoanalytische behandeling in?

Psychoanalytische behandelingen bestaan uit regelmatige gesprekken met een therapeut. De aandacht zowel gefocust op wat er in dit contact gebeurt, als op je eigen binnenwereld. Tegelijk worden verbindingen gelegd met hoe dit zich verhoudt tot het contact met andere mensen en de wereld waarin je leeft.

Door te zeggen wat er in je opkomt, en de reacties daarop van de therapeut, kan er een proces op gang komen wat emotionele ontwikkeling mogelijk maakt. Vaak komen klachten voort uit veel eerder ontstane tekorten of stagnaties, die vaak steeds weer opnieuw voor problemen te zorgen.

Gestagneerde ontwikkelingen, levensproblemen en innerlijke conflicten kun je soms weer in beweging brengen d.m.v. werken aan jezelf waar het verwerven van nieuwe zelfinzichten een belangrijk onderdeel van is.

Wilt u meer weten over psychoanalytische behandelingen? Zie dan hier voor nadere informatie over psychoanalyse als behandeling.

Tarief Verzekerde zorg:
Een psychotherapie (van 1 of 2 keer per week) kan vergoed worden op voorwaarde van een verwijzing van de huisarts voor Gespecialiseerde-GGZ. Bij verzekerde zorg is er binnen het huidige zorgstelsel in Nederland géén sprake van een vastgesteld uurtarief, maar van een vastgestelde prijs per behandelproduct.

Na exact een jaar (of eerder als de behandeling eindigt) wordt bepaald onder welke productgroep uw behandeling valt. Dit gebeurt door middel van de “Diagnose Behandel Combinatie” ofwel DBC (voor uitleg zie: www.nza.nl). Mocht u echter verwezen zijn voor de GB(basis)-GGZ zitten dan geldt voor u niet de DBC maar het GB-GGZ tarief (zie tarieflijst). Uitgaande van een vastgestelde diagnose wordt alle aan de behandeling bestede tijd opgeteld. Nadat de productgroep bepaald en de bijpassende kostencategorie, wordt de DBC gedeclareerd.

Het percentage dat u vergoed krijgt van uw verzekering is polis-afhankelijk, uitgaande van de vergoedingen bij “niet-gecontracteerde zorg”. U kunt de de DBC-nota achteraf zelf bij uw zorgverzekeraar declareren. De verzekering betaalt niet aan de zorgverlener uit dus u wordt verzocht zelf de nota aan de behandelaar betalen binnen de betalingstermijn (30 dagen). Tarieflijst is aanwezig in de praktijk. of zie: DBC-tarieven.

Tarief Particulier:
Mocht u niet kiezen voor vergoeding door de verzekering, dan is mogelijk om uw psychotherapie uit eigen middelen te financieren. Verder valt de Psychoanalyse als specifieke behandelvorm van 5 x per week (i.t.t. een psychotherapie van 1x per week die wel vergoed wordt) niet onder de verzekering maar onder het particuliere tarief. Zie tarieflijst in de praktijk, die jaarlijks wordt bijgesteld.

Ter voorkoming van onnodige kosten verzoeken wij u zich tijdig af te melden, doch uiterlijk 24 uur van tevoren, anders zijn wij genoodzaakt het volledige sessietarief aan u door te berekenen.

Bovenstaande voorwaarden zijn vastgelegd in bijgaande behandelovereenkomst, u wordt verzocht deze goed te lezen en mondeling uw akkoord te geven bij de start van de behandeling/intake.

Lees hier de LVVP cliënten-folder als u meer wilt weten over de van toepassing zijnde rechten en plichten.

In deze bijlage kunt u het kwaliteitsstatuut van de praktijk nalezen.

De actuele wachttijd voor verzekerde zorg: gemiddeld 2-3 weken.

Voor het daarna starten van een behandeling is dit gemiddeld 1-2 weken. De wachttijd word regelmatig geactualiseerd.

N.B. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met mij als zorgaanbieder om te overleggen. Mogelijk kan ik dan u doorverwijzen naar een collega, of kunt u uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen)

Contact

Copyright © 2022 Praktijk voor psychotherapie en psychoanalyse