Praktijk voor psychotherapie en psychoanalyse

Praktijk voor psychotherapie en psychoanalyse

De praktijk

Praktijk Van Dongen is een praktijk voor psychoanalytische psychotherapie en psychoanalyse. 

Volwassenen vanaf 18 jaar met psychische problemen kunnen hier terecht voor individuele, inzichtgevende psychotherapie.

Visie: psychische klachten komen vaak voort uit onbegrepen kanten van jezelf, en ontoegankelijke of onverwerkte emoties. Vaak worden oude patronen onbewust herhaald. Psychotherapeutische behandeling helpt dit te verhelderen, en een nieuw evenwicht te vinden. Erover praten helpt bij het verwerken van emoties. Dit maakt verandering en ontwikkeling mogelijk.

Openingstijden praktijk: De praktijk is geopend van maandag t/m vrijdag van van 08.00 uur t/m 16.00 uur (m.u.v. vakanties). Consulten vinden uitsluitend op afspraak plaats.

Doelgroep: In de praktijk Van Dongen worden alleen volwassenen behandeld, vanaf 18 jaar. U kunt zich aanmelden als u tot deze doelgroep behoort. De praktijk is gespecialiseerd in de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek (waaronder problemen in relaties tot anderen), depressie, angst en dwangklachten. Vaak gaat het om een combinatie van diverse klachten, op het gebied van studie/werk (stress), relaties en moeite met de eigen emoties of zelfbeeld

Verwijsbrief: Mocht u gebruik willen maken van vergoeding door uw verzekering dan moet u een verwijsbrief van uw huisarts meenemen naar het eerste gesprek. Zonder het overleggen van een verwijsbrief is vergoeding niet mogelijk.

 


aanmelding

Aanmelden kan via telefoonnummer 06-18567067. Het telefonisch spreekuur is maandag, donderdag en vrijdag tussen 12.30 en 13.00 uur.

de therapeut

Na zijn afstuderen in de klinische psychologie (Universiteit Utrecht, 1995) volgde Bastiaan van Dongen zijn praktijkopleiding bij GGZ-InGeest in Bennebroek. Hij was in de jaren daarna werkzaam bij GGZ Rivierduinen als hoofdbehandelaar en als supervisor psychodiagnostiek. In 2005 ging hij zich specialiseren tot psychoanalyticus, en startte hij zijn eigen praktijk.

 Van Dongen is sinds meer dan 15 jaar werkzaam als vrijgevestigd klinisch psycholoog/psychotherapeut en psychoanalyticus. Naast curatieve behandelingen geeft hij ook leertherapie en supervisie aan vakgenoten die in opleiding zijn. Daarnaast geeft hij onderwijs in zijn vakgebied, en is hij actief lid van zijn beroepsvereniging.

Supervisie en Leertherapie

Erkend voor de beroepsopleiding tot:

Psychotherapie en psychoanalyse

Gespecialiseerd in inzichtgevende behandeling van o.a.:

Geregistreerd als

Supervisie en Leertherapie

Vanuit psychoanalytisch referentiekader. Bestemd voor o.a.

Psychotherapie en psychoanalyse

Gespecialiseerd in inzichtgevende behandeling van o.a.

Geregistreerd als

Wij zijn officieel geregistreerd als:

Behandeling

Psychoanalytische behandelingen bestaan uit regelmatige gesprekken met een therapeut. De aandacht is gefocust is op zowel uw binnenwereld, als op de vraag hoe deze zich verhoudt tot de buitenwereld. 

In de gesprekken wordt altijd verbinding gezocht tussen uw klachten, gevoelens, dromen, fantasieleven, en uw voorgeschiedenis.  

Psychische klachten komen vaak voort uit stagnaties die gedurende de levensloop kunnen ontstaan. Door vrij uit te zeggen wat er in je opkomt, en de reacties daarop van de therapeut, ontstaat er een proces dat de ontwikkeling weer op gang brengt. 

Er zijn twee behandel-mogelijkheden: psychotherapie, en psychoanalyse. 

Psychotherapie: Bij een psychotherapie zitten cliënt en therapeut tegenover elkaar en is de frequentie meestal 1 sessie per week. Dit kan een goede start zijn voor het hierboven beschreven proces. Door een toename van zelfinzicht en emotionele verwerking, kunnen veel klachten in de loop van de behandeling verminderen.

Psychoanalyse: Wanneer de problematiek complexer blijkt te zijn kan een psychoanalyse de aangewezen behandeling zijn. Deze is namelijk nog meer gericht op het het in contact komen met dieperliggende onbewuste patronen en onbegrepen gevoelens. De extra verdieping is mogelijk dankzij de dagelijkse behandelfrequentie (4-5 sessies per week), de doorlopende continuïteit van de afspraken, en de mogelijkheid voor de cliënt om tijdens de behandeling te liggen op de bank/divan. Het diepergaande therapeutische proces maakt het mogelijk om tot meer duurzame persoonlijke veranderingen te komen.

Informatie - algemene voorwaarden

Aanmelding: Dit kan telefonisch. Tijdens het telefoongesprek wordt besproken of er voldoende grond is voor het maken van een afspraak. De eventuele wachttijd wordt besproken, en indien mogelijk wordt er een afspraak gemaakt. Mocht er geen passend aanbod mogelijk zijn dan worden eventuele alternatieven elders besproken.

Intake: In de intake-fase wordt geprobeerd een duidelijk beeld te krijgen van wat er speelt, en wat de achtergronden zijn. Dit zal meestal twee tot drie gesprekken in beslag nemen. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van (online)-vragenlijsten (ROM) die u thuis kunt invullen, ter inventarisatie van uw klachten. Pas na afronding van de intake wordt besloten of er een behandeling kan worden gestart, of dat doorverwijzing aangewezen is.

Diagnostiek: Er wordt een (voorlopige) diagnose gesteld, op basis waarvan de behandeling kan plaatsvinden.

Behandelplan:  Als er besloten wordt tot het starten van een behandeling, wordt een behandelplan opgesteld. Daarin is opgenomen de diagnose, een beschrijving van de problematiek, de achtergronden en de behandeldoelen.

Akkoordverklaring: U wordt gevraagd of u akkoord gaat met de uitvoering van het behandelplan, én met de algemene voorwaarden van de praktijk. Verder wordt uw toestemming gevraagd voor contact met uw huisarts.

Behandeling: Er worden afspraken gemaakt omtrent de te houden zittingen, meestal met een vaste frequentie. 

Evaluatie en afronding: Regelmatig wordt besproken hoe het met u en uw klachten gaat. Er wordt regelmatig bekeken in hoeverre de klachten verminderd zijn, en welke ontwikkelingen er nog nodig zijn. Mocht een voortzetting van therapie niet langer nodig/wenselijk worden geacht, dan worden afspraken gemaakt over afronding. In dat geval wordt er in overleg een datum gekozen, rekening houdend met een passende termijn voor afsluiting.

Wat houdt een psychoanalytische behandeling in?

Psychoanalytische behandelingen bestaan uit regelmatige gesprekken met een therapeut. De aandacht zowel gefocust op wat er in dit contact gebeurt, als op je eigen binnenwereld. Tegelijk worden verbindingen gelegd met hoe dit zich verhoudt tot het contact met andere mensen en de wereld waarin je leeft.

Door te zeggen wat er in je opkomt, en de reacties daarop van de therapeut, kan er een proces op gang komen wat emotionele ontwikkeling mogelijk maakt. Vaak komen klachten voort uit veel eerder ontstane tekorten of stagnaties, die vaak steeds weer opnieuw voor problemen te zorgen.

Gestagneerde ontwikkelingen, levensproblemen en innerlijke conflicten kun je soms weer in beweging brengen d.m.v. werken aan jezelf waar het verwerven van nieuwe zelfinzichten een belangrijk onderdeel van is.

Wilt u meer weten over psychoanalytische behandelingen? Zie dan hier voor nadere informatie over psychoanalyse als behandeling.

Er zijn twee soorten tarieven:

 

1) Voor verzekerde zorg (deels) via de verzekering vergoed 

 

2) Particulier (zelf betaald). 

 

Hieronder vindt u uitleg over beide mogelijkheden:

 

1) Tarieven Verzekerde Zorg

De tarieven voor verzekerde zorg zijn vastgelegd in het Zorgprestatiemodel dat wettelijk van toepassing is. Meer informatie daarover kunt u hier nalezen. In de tarieven is de uitwerktijd van behandelaar inbegrepen.

 

Tarief Consult Diagnostiek: 189,47 euro* per consult van 45 minuten (verzekerde zorg)

 

Tarief consult psychotherapie: 159,85 euro* per consult van 45 min. (verzekerde zorg)

 

Tarief bij gemiste afspraken of afgezegd minder dan 24 uur van tevoren (Het zgn.”no-show tarief”): 80 euro. (wordt niet vergoed)

 

* Zie hier voor de tarieflijst opgesteld door de LVVP, onder “klinisch (neuro)psycholoog, kwaliteitsstatuut, sectie II”.

 

Vergoeding/Kosten

Mocht u gebruik willen maken van vergoeding van de kosten door uw verzekering dan moet u een verwijsbrief van uw huisarts meenemen naar het eerste gesprek. Zonder het overleggen van een verwijsbrief is vergoeding niet mogelijk.

Vergoeding is mogelijk, maar Praktijk Van Dongen heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Dit houdt in dat er specifieke voorwaarden kunnen gelden. Kijk daarom zelf in uw zorgpolis welk percentage vergoeding u krijgt bij ongecontracteerde GGZ-zorg, en of er eventuele overige voorwaarden gelden. Sommige verzekeraars eisen dat cliënten vooraf toestemming vragen aan de  verzekeraar, om voor vergoeding in aanmerking te kunnen komen.

Heeft u een volledige restitutie-polis, dan kunt u aanspraak maken op een volledige vergoeding. In andere gevallen moet u zelf een percentage bijbetalen. Daarnaast is het wettelijke Eigen Risico (385 euro per jaar) van toepassing.

 

Hoe verloopt de declaratie bij verzekerde zorg?: 

De facturatie verloopt via facturatie-partner Axians, eens per maand, u krijgt de nota thuis gestuurd. Bij de declaratie wordt uitgegaan van een vooraf standaard geplande consult-duur (de zgn. planning=realisatie) van 45 minuten Eventuele kleine afwijkingen in daadwerkelijk gespendeerde tijd van het consult spelen daarin geen rol. U betaalt zelf de nota aan uw behandelaar, want de verzekering betaalt niet aan de zorgverlener uit, maar aan u. U declareert de nota bij uw verzekering. De betalingstermijn staat op de nota vermeld (uiterlijk 30 dagen). Bij uitblijven van betaling na deze termijn wordt incasso geregeld via een externe partij. Zie verder onder het kopje “Betalingsvoorwaarden” op deze site.

 

2) Tarieven Particulier:

 

Tarief psychotherapie particulier: 117,34 euro (het zgn, OVP tarief) per consult van 45 min.

Dit tarief wordt gehanteerd bij behandelingen waarbij de diagnose (bijv. aanpassingsstoornis) en/of de gekozen behandelmethode buiten het verzekeringspakket valt. Of wanneer het de wens is van de cliënt om de therapie buiten de verzekering om te financieren. De nota kan in dat geval niet achteraf alsnog worden gedeclareerd bij de verzekering.

Tarief psychoanalyse: Een psychoanalyse van 4 of 5x per week is een ander type behandeling dan psychotherapie, en wordt niet vergoed door de verzekering, maar is wel gebonden aan de wettelijke maximumtarieven. Het tarief wordt verder in overleg bepaald, waarbij de financiële draagkracht van cliënt wordt meegewogen.

 

Hoe verloopt de declaratie bij particulier tarief?

Aan het einde van de maand overhandig ik u de nota op papier.

 

 Psychotherapie: Bij gemiste afspraken of afzeggingen korter dan 24 uurvan tevoren zijn wij genoodzaakt kosten van de voor u gereserveerde tijd en voorbereiding aan u door te berekenen. Het zgn. “no-show”-tarief bedraagt 80 euro. 

Afspraken wijzigen/verzetten: Doet u dit dan a.u.b. ruim van tevoren, liefst méér dan een week. Dit ter voorkoming van ongewenste verstoring van de continuïteit van uw behandeling, én van die de praktijkagenda.Ter voorkoming van onnodige kosten verzoeken wij u zich tijdig af te melden, doch uiterlijk 24 uur van tevoren, anders zijn wij genoodzaakt het volledige sessietarief aan u door te berekenen.

Informatie: In de Cliëntenfolder van de LVVP kunt u alle informatie vinden over de praktische en formele kanten van de behandeling, waaronder de klachten- en geschillenregeling. Praktijk Van Dongen is verzekerd voor rechtsbijstand via de VVAA. 

Kwaliteit: In het kwaliteitsstatuut is vastgelegd hoe het kwaliteitsbeleid van de praktijk geregeld is. Praktijk van Dongen werkt continu aan kwaliteitsverbetering. Zo neemt zij eens in de 5 jaar deel aan een visitatie traject van de LVVP, zie hier het verleende keurmerk voor deze praktijk.  In dit traject wordt de kwaliteit van de praktijkvoering gecontroleerd en verbeterd. Mocht u op- of aanmerkingen hebben over wat er in deze praktijk verbeterd kan worden, dan horen wij dat graag van u!

Privacy: In de praktijk wordt zorgvuldig omgegaan met uw  privacy. Zie hier privacystatement van de praktijk. Tussentijds contact of uitwisseling van vertrouwelijke gegevens gebeurt uitsluitend telefonisch of via beveiligde e-mail (ZorgMail).

Crisis: Crisisinterventie is in de vrijgevestigde praktijk helaas niet mogelijk. Mocht u in crisis zijn, bel dan eerst uw huisarts. Buiten kantooruren kunt u bellen naar: Spoedeisende hulp OLVG Oost: 020-5999111 of naar: Spoedeisende psychiatrie van InGeest: 020-7885333.

 

Waarneming: Praktijk Van Dongen heeft afspraken met collega’s (dhr. E. Bouman) over waarneming bij (langdurige) afwezigheid van de behandelaar. Mocht waarneming tijdens vakanties gewenst zijn, dan wordt dit eerst onderling besproken en afgewogen. Indien het nodig geacht wordt kan vakantiewaarneming geregeld worden.

Kamer van Koophandel (K.v.K). nummer van de praktijk: 34338950

AGB-code van de praktijk: 94002511

AGB-code van de zorgverlener: 94002961

De actuele wachttijd voor verzekerde zorg: gemiddeld 4-6 weken.

Voor het daarna starten van een behandeling is dit gemiddeld 4-6 weken. De wachttijd word regelmatig geactualiseerd.

N.B. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met mij als zorgaanbieder om te overleggen. Mogelijk kan ik dan u doorverwijzen naar een collega, of kunt u uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen)

Contact

Copyright © 2022 Praktijk voor psychotherapie en psychoanalyse